Burada kullanılan dotnet core sürümü 2


Yeni proje oluşturma

dotnet new console
dotnet new classlib
dotnet new web
dotnet new mvc
dotnet new webapi

Projeyi derleme

dotnet build

Projeyi çalıştırma

dotnet run

Projeyi yayınlama

dotnet publish

Test çalıştırma

dotnet test

Projeye paket ekleme

dotnet add package Dapper

Projeye başka bir projenin referansını ekleme

dotnet add reference ../OtherProject.csproj

Proje derleme dosyalarını temizleme

dotnet clean